Jan 10th افزایش قیمت سرویس ها

با توجه به افزایش شدید قیمت ارز در دو ماه گذشته که بیش از سی درصد افزایش داشته است و تاثیر مستقیم آن بر روی قیمت تمام شده سرورها و تاثیر مستقیم بر روی قیمت سرویس های میزبانی و ثبت/تمدید دامین های ... بیشتر »